یك متخصص جراحی عمومی مطرح كرد؛

عوارض مصرف بی رویه آنتی بیوتیك

عوارض مصرف بی رویه آنتی بیوتیك به گزارش مستر لمون یك متخصص جراحی عمومی، نسبت به تبعات و عوارض مصرف بی رویه و خودسرانه آنتی بیوتیك ها اخطار داد.


به گزارش مستر لمون به نقل از مهر، غلامرضا زمانی، با عنوان این مطلب كه ﻣﺼﺮﻑ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪ ﻭ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻓﺮﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، اظهار داشت: ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻠﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﻭﺩﻩ، ﺩﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. نخست، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ و دوم، ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ، ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺯﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ. ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻭ ﭼﻪ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ. وی افزود: ﻣﺼﺮﻑ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞﺁﻥ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ. زمانی اظهار داشت: ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺎ «ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ» ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻥ، ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ، ﺑﺪﯾﻬﯽﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ، ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻣﺨﺘﻞﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺳﺎل های ﺍﺧﯿﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﺮﻭﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. وی ادامه داد: ﺍﯾﻦ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ نگهداری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﺑﯿﻮﺗﯿﮏ نماید ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ، ﻓﻠﻮﺭ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺭﻭﺩﻩ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ. این متخصص جراحی عمومی، به ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﯽ ﺭﻭﯾﻪ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ها اشاره نمود و اظهار داشت: مصرف بی رویه آنتی بیوتیك ها ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﻫﺎﯼﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ های ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺍﺳﺖ. وی افزود: حدودا ۹۰ سال از كشف آنتی بیوتیك برای درمان بیماری های عفونی می گذرد، كشف این دارو نوید بخش كنترل و درمان خیلی از بیماری ها بود اما از سال ۱۹۴۰ بحث مقاومت میكروب ها در مقابل آنتی بیوتیك ها شروع شد و روز به روز در حال افزایش می باشد كه این یك تهدید بزرگ برای سلامت همه افراد جامعه به حساب می آید. زمانی اظهار داشت: اگر مصرف آنتی بیوتیك به همین روال پیش برود، دیگر امكان درمان بیماری عفونی با استفاده از آنتی بیوتیك ها را نخواهیم داشت. وی ادامه داد: آنتی بیوتیك ها داروهایی هستند كه به بیماران برای مقابله با عفونت هایی كه عامل باكتریایی دارند با كشتن یا توقف رشد باكتری ها، كمك می كنند. فقط زمانی كه عامل ایجاد كننده عفونت، باكتری ها باشند این داروها موثر هستند. آنتی بیوتیك ها هیچ اثری بر عفونت هایی كه ناشی از ویروس ها باشند، ندارند. و در بعضی از بیماری ها مانند سرماخوردگی و بیماری های تنفسی ساده نیازی به مصرف آنتی بیوتیك نیست. زمانی اظهار داشت: استفاده از آنتی بیوتیك ها در بیماری های ویروسی، استفاده نكردن از آنتی بیوتیك طبق دستور پزشك، خود درمانی و كامل نكردن دوره درمان همچون عوامل ایجاد كننده مقاومت آنتی بیوتیكی هستند. طولانی تر و پیچیده تر شدن بیماری، احتیاج به داروهای گرانتر و با عوارض بیشتر و حتی عفونت مقاوم منجر به مرگ از عواقب مقاومت آنتی بیوتیكی هستند. وی به مقوله جلوگیری از ایجاد مقاومت آنتی بیوتیكی، اشاره نمود و اضافه كرد: در صورت داشتن بیماری ویروسی از پزشك تقاضای آنتی بیوتیك نكنید و پزشك را برای تجویز آنتی بیوتیك تحت فشار قرار ندهید. دوره درمان را حتی در صورت بهبودی، كامل كنید. در غیر این صورت باكتری ها به صورت كامل از بین نمی روند و باكتری های باقیمانده سبب عفونت مجدد می شوند كه امكان دارد این دفعه مقاوم شده و دیگر به آنتی بیوتیك ها جواب ندهند. زمانی اظهار داشت: آنتی بیوتیك را به اندازه و بموقع مصرف كنید و برای روز مبادا ذخیره نكنید. چونكه آنتی بیوتیك تجویزی روی همان عفونت به خصوص موثر و صرفاً برای شما در آن ایام تجویز شده است. دارو را در ساعاتی كه توسط پزشك یا داروساز معین شده، مصرف كنید. آنتی بیوتیك ها زمانی مؤثر خواهند بود كه به صورت منظم مصرف شوند. حتی اگر علایم شما یكسان باشد آنتی بیوتیك های خویش را به دیگران پیشنهاد نكنید، چونكه امكان دارد برای آنها مناسب نباشد. او در آخر تصریح كرد: در مورد نحوه مصرف صحیح آنتی بیوتیك ها با پزشك یا داروساز مشاوره كنید. مصرف نادرست این داروها می تواند جذب آنها را تحت تأثیر قرار داده و سبب كاهش یا حذف اثر آنها شود. از مردم تقاضا می نماییم اگر خواستار سلامت خود هستند درخواست تجویز بی مورد آنتی بیوتیك نكنند و پزشك را برای تجویز بی مورد آنتی بیوتیك تحت فشار و معذوریت قرار ندهند.

1398/08/06
10:43:05
5.0 / 5
4241
تگهای خبر: بیماری , پزشك , تولید , جراحی
مطلب مسترلمون را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
مستر لمون

مستر لمون


مستر لمون یا آقای لیمو : همه چیز درمورد غذا و فست فودmrlemon.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مستر لمون محفوظ است